خانه / جالب جذاب خواندنی / داداش داری اشتباه میزنی چگونه شکل گرفت ? + عکس

داداش داری اشتباه میزنی چگونه شکل گرفت ? + عکس

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﯾﮑﻰ از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻤﺎن در ﺻﻔﺤﻪ ي اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺮﯾﺲ روﻧﺎﻟﺪو، ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﺮﺗﻐﺎل و رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺖ: «داداش! دارى اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﻰ!»

داداش! دارى اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﻰ!

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﯾﮑﻰ از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻤﺎن در ﺻﻔﺤﻪ ي اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺮﯾﺲ روﻧﺎﻟﺪو، ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﺮﺗﻐﺎل و رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺖ: «داداش! دارى اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﻰ!» (ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ روﻧﺎﻟﺪو ﻋﮑﺴﻰ از ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺪﻧﺴﺎزى اش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﻮﻃﻦ ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ دارد اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﺪ!) ﺟﻨﺒﺸﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم «داداش! دارى اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﻰ!» در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﯿﺘﻰ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؛ ﺟﻨﺒﺸﻰ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده!

ﮐﺮﯾﺲ روﻧﺎﻟﺪو, داداش! دارى اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﻰ!
ﮐﺮﯾﺲ روﻧﺎﻟﺪو, داداش! دارى اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﻰ!

ﺳﺨﻨﮕﻮى روﻧﻰ ﮐﻠﻤﻦ، ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘﺮورش اﻧﺪام ﺟﻬﺎن از ﭘﺎرﺳﻰ زﺑﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﻰ ﺧﻮاﺳﺖ روﻧﻰ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدش ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ وى ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﻨﺪ. وى ﮔﻔﺖ: «روﻧﻰ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ آﻗﺎ! ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم دارم اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﻢ! ﺑﺮو ﺑﮕﻮ ﺳﺮ ﺟﺪﺗﻮن دﺳﺖ از ﺳﺮ ﭘﯿﺞ ﻣﻦ ﺑﺮدارﯾﺪ ﺑﯿﺮون و »!ﺑﻰ ﺧﯿﺎل ﺑﺸﯿﺪ ﯾﮏ ﻫﻤﻮﻃﻦِ داوﻃﻠﺐ ﮐﻨﮑﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﮔﻪ ي ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺧﻮد را ﻣﭽﺎﻟﻪ و در ﺣﻠﻖ ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﺮو ﮐﺮده ﺑﻮد، در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆالِ ﻣﺄﻣﻮر۱۱۰ ﮐﻪ «اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎرى ﺑﻮد ﮐﺮدى؟» ﮔﻔﺖ: «اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﺼﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮى ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﻨﺎر ﻣﻦ رد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ «داداش! دارى اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﻰ!» ﺷﻤﺎ ﺟﺎى ﻣﻦ. وﺳﻂ ﺟﻠﺴﻪ ي ﮐﻨﮑﻮر ﻫِﻰ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻦ دارى اﺷﺘﺒﺎه »ﻣﻰ زﻧﻰ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻰ؟ در ﺗﺤﻮﻟﻰ دﯾﮕﺮ (!) ﻗﺎﺿﻰ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﭙﻮل زن ﮔﻔﺖ: «از ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﭙﻮل ﺑﻪ ﺟﺎن اﯾﻦ آﻗﺎ ﺳﻮء ﻗﺼﺪ و ﺳﻮزن را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ در ﺗﻨﺶ ﻓﺮو ﮐﺮده اى! از ﺧﻮدت دﻓﺎع ﮐﻦ!» »!ﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﭙﻮل زن: «ﺑﻠﻪ! از ﺧﻮدم دﻓﺎع ﮐﺮدم

ﻗﺎﺿﻰ: «ﮐﺠﺎ دﻓﺎع ﮐﺮدى؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰى ﻧﺸﻨﯿﺪم اﻻن!»

ﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﭙﻮل زن: اﻻن را ﻧﻤﻰ ﮔﻮﯾﻢ آﻗﺎى ﻗﺎﺿﻰ ! ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ را ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻢ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺧﻮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ي آﻣﭙﻮل زﻧﺎن دﻓﺎع ﮐﺮدم. ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻫﻢ ﻓﺎز و »!ﻧﻮل ﭼﺴﺒﺎﻧﺪم، اﻟﺒﺘﻪ و ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ﭼﻰ ﺷﺪ

»ﻗﺎﺿﻰ: «ﭼﺮا ﻓﺎز و ﻧﻮل ﭼﺴﺒﺎﻧﺪى؟ ﻗﺎﺗﻰ دارى ﻣﮕﺮ؟

ﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﭙﻮل زن: «از اوﻟﺶ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻢ آﻗﺎى ﻗﺎﺿﻰ! اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﻦ را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ! ﺟﺪﯾﺪا ﻫﺮ ﮐﻰ ﻣﻰ آد آﻣﭙﻮل ﺑﺰﻧﻪ، ﻫﻰ ﮔﺮدﻧﺶ را ﮐﺞ ﻣﻰ ﮐﻨﻪ و ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮده ﻋﻘﺐ را ﻧﮕﺎه ﻣﻰ ﮐﻨﻪ و ﻣﻰ ﮔﻪ: «داداش! دارى اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﻰ!» ﺧﺴﺘﻪ ام ﮐﺮدن آﻗﺎى ﻗﺎﺿﻰ! دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪم آﻗﺎى ﻗﺎﺿﻰ! ﻗﺎﺗﻰ ﮐﺮدم آﻗﺎى ﻗﺎﺿﻰ! (ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺮش را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﻰ ﮐﻮﺑﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰ و ﻗﺎﺿﻰ دﺳﺘﻮر ﻣﻰ دﻫﺪ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ را ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ!) ﻋﺒﺎس آﻗﺎ ﮐﺒﺎﺑﻰ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺦ ﮐﺒﺎب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد دﻧﺒﺎل ﻣﻠﺖ، ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: «واﺳﻪ ﭼﻰ ﻓﺮار ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ؟ ﻣﮕﻪ ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺪ دارم اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﻢ؟ واﯾﺴﯿﺪ ﻧﺸﻮن ﺗﻮن ﺑﺪم دﯾﮕﻪ! آﺧﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﮔﺬرﺗﻮن ﻣﻰ اﻓﺘﻪ ﺑﻪ »!ﮐﺒﺎﺑﻰ

ﮔﻮﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ «داداش! دارى اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ زﻧﻰ!» ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎى ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ وزﻧﻪ ﺑﺮدارى ﻓﻮق ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎن، ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎى ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ، ﻧﺎﻧﻮاﯾﻰ ﻫﺎ، ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ي رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و… ﻫﻢ رﺳﯿﺪه و در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد، ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﻧﺸﺪه اى را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ!

درباره ی دانلود موزیک و فیلم

همچنین ببینید

تصاویر عجیب ترین جانوران ایران

برای دیدن جانوران و پرنده های عجیب و غریب نیاز نیست راهی سفر دور دنیا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


error: 😉 ! کپی بر داری ممنوع است ! 😉